پارامترهای محاسباتی در تصفیه آب

در دانش فناوری تصفیه آب ، پارامترها و شاخص هائی وجود دارد که انجام محاسبات مربوط به آب و تصفیه آب به وسیله این پارامترها انجام می شود. شاید شما به عنوان مصرف کننده دستگاههای تصفیه آب ،علاقه مند به دانستن این پارامترها باشید و یا ممکن است شما از فعالان و علاقمندان این عرصه باشید و نیاز به اطلاعات اولیه دراین باره داشته باشید. در اینجا مهمترین پارامترهای مورد استفاده در علم و فن آوری تصفیه آب ،معرفی می شوند.

کل مواد جامد محلول (TDS) Total dissolved solids

منظور از TDS کل ناخالصی های جامد حل شده در آب است که نشان دهنده مجموع غلظت همه یونهای موجود درآب می باشد.
واحد اندازه گیری TDS میلی گرم در لیتر mg/l است که از آن با عنوان لاتین PPM یاد می کنند.PPM کوچک شده عبارتpart per million (قطعه در میلیون) می باشد.می دانیم که هر لیتر برابر با یک میلیون میلی گرم است.بنابراین هر میلی گرم در لیتر یک قطعه در میلیون می باشد یا به عبارتی همان PPM1 .

سختی کل (TH) Total hardness

سختی کل مجموع غلظت یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب می باشد.
در نتیجه سختی آب،بخشی از TDS آب است. عامل اصلی رسوب گذاری آب،همین سختی آب است.
مقدار سختی را برحسب mg/li CaCo3 بیان می کنند.

TDS متر
EC متر

قابلیت هدایت الکتریکی (EC) Electrical Conductivity

نشان دهنده قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان الکتریسیته است وتابعی از قدرت یونی آب (مقدارکاتیون ها و آنیون های موجوددر آب) می باشد. هدایت الکتریکی را با واحد میکروزیمنس بر سانتی متر و میکرومو بر سانتیمتر اندازه گیری می کنند. هدایت الکتریکی و غلظت کل جامدات محلول (TDS) به صورت یک به یک به هم ارتباط ندارند. اما در محلول های رقیق (مانند آب طبیعی) ارتباط این دو عامل به صورت زیر است:
TDS = 0.5 EC
رابطه بین TDS و EC برای هر نمونه آب با توجه به ویژگی های شیمیائی و فیزیکی آن فرق می کند.

کدریت (کدورت) Turbidity

مواد کلوییدی باعث کدر شدن آب می شوند. کدریت در استاندارد اینگونه توصیف می شود: یک خاصیت فیزیکی آب که باعث می شود نور تابیده شده به نمونه پخش و بازتابیده شود و یا جذب شود ولی عبور نکند.واحد کدریت ،JTU یا NTU می باشد.
به طور کلی آب آشامیدنی و آب مورد نیاز در صنایع باید صاف و زلال باشد.

کاهش کدورت آب در حفظ و سلامتی و بهداشت مردم و جلوگیری از مسائل و مشکلات سیستم توزیع آب تاثیر زیادی دارد. کدورت آب همچنین باعث کاهش اثربخشی گندزدائی و کاهش اثر گندزداها و افزایش هزینه های گندزدائی می گردد. بنابراین بهداشتی بودن آب را با اندازه گیری آن تعیین می کنند. کلیفرم روده ای (مدفوعی) به مقدار فراوان در روده بزرگ انسان وجود دارد در نتیجه بیماری زا نیست. علت استفاده از کلیفرم روده ای به عنوان شاخص بهداشتی بودن آب عبارت است از :

1. در برابر شرایط نامساعد محیط مثل دما و یا PH مقاومت بالایی دارد به طوری که اگر بخاطر نامساعد بودن محیط ،کلیفرم روده ای از بین برود می شود با اطمینان نتیجه گرفت که هیچ ویروس و یا باکتری بیماری زایی نمی تواند در آن محیط وجود داشته باشد.

2. تعداد این باکتری بسیار زیاد است و پس از رقیق شدن های مکرر می باشد.

کیلو گرم بر سطحی با مساحت یک سانتیمتر مربع وارد شود.،فشار اعمالی برابر با یک کیلومتر بر سانتیمتر مربع است.

Kg/m2 کیلوگرم بر متر مربع : اگر نیروئی برابر با یک کیلو گرم بر سطحی با مساحت یک متر مربع وارد شود، فشار اعمالی برابر با یک کیلوگرم بر متر مربع است.

ATM اتمسفر

یک اتمسفر فشار برابر با یک کیلو گرم بر سانتیمتر مربع و یا 10000 کیلوگرم بر متر مربع است.

Bar بار

یک بار فشار برابر با یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع فشار است،یک بار فشار با یک اتمسفر فشار برابر است .

Kpa کیلوپاسکال

یک کیلو پاسکال فشار برابر با 01/0 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع فشار است.

Psi پی اس آی

یک پی اس آی فشار به معنای فشار اعمال شده توسط یک پوند Pound (واحد نیرو) بر یک اینچ مربع (inch2) است.
(Pound square inch) .هر PSI 14.5 برابر با Atm 1 است.
M head of water 1 ستون آب به ارتفاع 1 متر: فشار اعمالی توسط ستونی از آب به ارتفاع یک متر به واحد سطح برابر با Bar 0.1 یا Kpa 10 یا Kg/Cm 0.1 2 به عبارت دیگر فشار اعمالی توسط ستونی از آب به ارتفاع 10 متر برابر با Bar 1 یا Kpa 10 یا Kg/CM² 10 یا Psi 14.5 است.(ابزار اندازه گیری فشار گیج فشار سنج است.)

آبدهی (دبی)

دبی یعنی میزان آب یک منبع آب (به طور مثال رودخانه) که در واحد زمان (معمولا ثانیه) از یک سطح مقطع خاص عبور می کند . به عبارت دیگر حاصلضرب سطح مقطح در سرعت آب.
ساده ترین راه برای اندازه گیری دبی آب ، استفاده از ظروف مدرج است.بدین صورت که بطور مثال محاسبه شودکه آبدهی یک منبع آب در دقیقه چند لیتر است.
متداولترین واحدهای اندازه گیری دبی عبارتند از:
– LPH لیتر درساعت .
– LPD لیتر در روز : یک LPD معادل یک لیتر در 24 ساعت است.
– GPD گالن در روز : هر گالن معادل 3.87 لیتر است .یک گالن درروز معادل 3.87 لیتردر 24 ساعت است.
– GPM گالن دقیقه : معادل 3.87 لیتر دردقیقه است.

وبلاگ

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبلاگ ما مراجعه فرمائید.